Σχετικά με το έργο Career Compass

Το Career Compass έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους νέους ενήλικες στις κοινότητές μας ούτως ώστε να αναπτύξουν καλύτερες δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας και της ανθεκτικότητάς τους, σε μια μετα-πανδημική κοινωνία και την αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, στοχεύουμε να βελτιώσουμε την παροχή δια βίου συμβουλευτικής στις περιοχές μας και να ενισχύσουμε την ενσωμάτωσή της στις δομές δια βίου μάθησης, αναπτύσσοντας μια σειρά από 40 εκπαιδευτικούς πόρους μικρομάθησης που συνδέονται με το Σκωτσέζικο Πλαίσιο Δεξιοτήτων Διαχείρισης Σταδιοδρομίας, όπως και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη τοπικών συνεργειών μεταξύ των τομέων της εκπαίδευσης.

Σχετικά με το έργο Career Compass

Το Career Compass έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους νέους ενήλικες στις κοινότητές μας ούτως ώστε να αναπτύξουν καλύτερες δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας και της ανθεκτικότητάς τους, σε μια μετα-πανδημική κοινωνία και την αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, στοχεύουμε να βελτιώσουμε την παροχή δια βίου συμβουλευτικής στις περιοχές μας και να ενισχύσουμε την ενσωμάτωσή της στις δομές δια βίου μάθησης, αναπτύσσοντας μια σειρά από 40 εκπαιδευτικούς πόρους μικρομάθησης που συνδέονται με το Σκωτσέζικο Πλαίσιο Δεξιοτήτων Διαχείρισης Σταδιοδρομίας, όπως και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη τοπικών συνεργειών μεταξύ των τομέων της εκπαίδευσης.

Το Career Compass θα αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υλοποίησης μιας νέας παρέμβασης σχεδιασμού σταδιοδρομίας για την υποστήριξη νέων ενηλίκων που έχουν εγκαταλείψει την επίσημη εκπαίδευση, έχουν υποστεί απώλειες θέσεων εργασίας λόγω πανδημίας ή βρίσκονται σήμερα σε ευάλωτες θέσεις εργασίας. Θα υιοθετήσει μια νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη αυτών των νέων πόρων σε εισαγωγικό και προχωρημένο επίπεδο. Με τους στόχους για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού να εντάσσονται όλο και περισσότερο στις συνολικές πολιτικές διά βίου μάθησης των κρατών μελών, το μοντέλο που θα αναπτυχθεί από το Career Compass θα είναι σχετικό και εφαρμόσιμο πέρα από την αρχική ομάδα-στόχο και σε όλο το τοπίο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης όπου παρέχονται υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού. Η δημιουργία συνεργειών μεταξύ των επαγγελματιών της εκπαίδευσης και των ενδιαφερόμενων φορέων σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμπεριλαμβάνομένων, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτές, τα σχολεία και τις υπηρεσίες υποστήριξης της απασχόλησης, είναι ένας στόχος προς τον οποίο όλοι οι εταίροι του Career Compass στοχεύουν να εργαστούν. 

Το Career Compass χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+. Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022 και θα διαρκέσει έως τον Οκτώβριο του 2024.

Εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες

Πριν από δεκαπέντε χρόνια, δεν υπήρχε η σύμβαση "μηδενικού ωραρίου". Οι εργαζόμενοι εξακολουθούσαν να πιστεύουν αόριστα ότι μια τριτοβάθμια εκπαίδευση θα τους εξασφάλιζε μια "καλή δουλειά"- και η ψηφιοποίηση του εργασιακού περιβάλλοντος ακουγόταν ακόμα σαν κάτι που απείχε χρόνια από το να γίνει πραγματικότητα. Αυτές είναι οι αλλαγές που μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσα σε μια δεκαετία- και υπάρχουν χίλιες άλλες αλλαγές που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε εδώ. Μια τυπική καριέρα μπορεί να διαρκέσει 5 ή και περισσότερες δεκαετίες. Αυτό αναδεικνύει πόσο πολύ μπορεί να αλλάξει το τοπίο της καριέρας για τους νέους ενήλικες κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους- και γιατί είναι σημαντικό να τους υποστηρίξουμε να αναπτύξουν τις δικές τους δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας τους, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στις όποιες αλλαγές μπορεί να αντιμετωπίζουν.

Οι εταίροι του έργου Career Compass θα ασχοληθούν με 3 διαρθρωτικούς τομείς που είναι καθοριστικοί για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση και τον προσανατολισμό ενηλίκων. Αυτοί περιλαμβάνουν:

(1) τις δεξιότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων - θα παρασχεθεί στους εκπαιδευτές ενηλίκων ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

(2) ο σχεδιασμός του μαθησιακού υλικού - μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2020 υπογραμμίζει την ανάγκη παροχής ευέλικτων, προσβάσιμων ψηφιακών πόρων για την υποστήριξη των ενηλίκων ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας τους.

(3) την προώθηση των υπηρεσιών συμβουλευτικής ενηλίκων, εφόσον υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθούν τοπικές συνέργειες μεταξύ των παρόχων διά βίου μάθησης και διά βίου συμβουλευτικής, όπως και απαιτούνται πρόσθετες διασυνδέσεις με τον κόσμο της εργασίας.

Οι εταίροι του έργου Career Compass θα αναπτύξουν τα ακόλουθα αποτελέσματα του έργου για να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες:

(1) Μια σουίτα 40 εκπαιδευτικών πόρων για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας, εκ των οποίων οι 32 αφορούν το σκωτσέζικο πλαίσιο διαχείρισης της σταδιοδρομίας- και 8 εκπαιδευτικούς πόρους που υποστηρίζουν τους νέους ενήλικες να αναπτύξουν την ανθεκτικότητά τους σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο σταδιοδρομίας.

(2) Ένα πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτές ενηλίκων που θα στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων τους στον τομέα της καθοδήγησης.

(3)Μια διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης - που ονομάζεται MOOC - θα αναπτυχθεί και θα συμπληρωθεί με τους καινοτόμους εκπαιδευτικούς πόρους του προγράμματος σπουδών για νεαρούς ενήλικες και για επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων και του επαγγελματικού προσανατολισμού.

(4) Για την προώθηση όλων αυτών των μαθησιακών υλικών και τη δημιουργία τοπικών συνεργειών μεταξύ της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, των υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και του επιχειρηματικού τομέα, όλοι οι εταίροι θα οργανώσουν και θα φιλοξενήσουν εργαστήρια διαχείρισης σταδιοδρομίας στις κοινότητές τους πριν από το τέλος του έργου.

Γνωρίστε την ομάδα

Η ομάδα έργου Career Compass αποτελείται από οκτώ οργανισμούς από την Ισλανδία, την Κύπρο, την Ισπανία, την Κροατία, την Τσεχία, την Ιρλανδία, την Πολωνία και την Πορτογαλία, οι οποίοι συνεργάζονται για την επίτευξη των στόχων του έργου και την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων για τους νέους ενήλικες και τους επαγγελματίες εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού ενηλίκων στις περιοχές μας. Στο πλαίσιο της ομάδας έργου, υπάρχει μια καλή ισορροπία μεταξύ οργανισμών και συνδέσμων που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση σε νέους ενήλικες και εταιρειών που έχουν υλοποιήσει επιτυχημένα έργα στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και του επαγγελματικού προσανατολισμού.

RightNow ehf

Ισλανδία

IFESCOOP

Ισπανία

DANTE

Croatia

ALK

Τσεχία

INNEO

Πολωνία

Rightchallenge

Πορτογαλία

Νέα

Ενημερωτικό δελτίο 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Newsletter 4

Contact Us

Συμμετάσχετε στο Career Compass

To get involved and support our project, please find, and follow us on Social Media 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. Project Number -2022-1-IS01-KA220-ADU-000087196

elGreek