O projekcie Career Compass

Career Compass ma na celu wspieranie młodych dorosłych w naszych społecznościach w rozwijaniu ich umiejętności zarządzania karierą i odporności na społeczeństwo post-pandemiczne i rynek pracy. Konkretnie, naszym celem jest poprawa świadczenia usług poradnictwa przez całe życie w naszych regionach i zwiększenie jego integracji ze strukturami uczenia się przez całe życie, poprzez opracowanie zestawu 40 zasobów mikro-learningowych powiązanych ze Szkockim Ramowym Programem Umiejętności Zarządzania Karierą oraz wspieranie rozwoju lokalnej synergii pomiędzy sektorami edukacji.

O projekcie Career Compass

Career Compass ma na celu wspieranie młodych dorosłych w naszych społecznościach w rozwijaniu ich umiejętności zarządzania karierą i odporności na społeczeństwo post-pandemiczne i rynek pracy. Konkretnie, naszym celem jest poprawa świadczenia usług poradnictwa przez całe życie w naszych regionach i zwiększenie jego integracji ze strukturami uczenia się przez całe życie, poprzez opracowanie zestawu 40 zasobów mikro-learningowych powiązanych ze Szkockim Ramowym Programem Umiejętności Zarządzania Karierą oraz wspieranie rozwoju lokalnej synergii pomiędzy sektorami edukacji.

Career Compass opracuje kompleksowy model dostarczania nowych interwencji w zakresie planowania kariery w celu wspierania młodych dorosłych, którzy porzucili formalną edukację, doświadczyli utraty pracy spowodowanej pandemią lub są obecnie w trudnej sytuacji zawodowej. Przyjęte zostanie podejście ab initio do opracowania tych nowych zasobów na poziomie wstępnym i zaawansowanym. W związku z tym, że cele dotyczące świadczenia usług poradnictwa zawodowego coraz częściej wpisują się w ogólną politykę państw członkowskich w zakresie uczenia się przez całe życie, model opracowany przez Career Compass będzie istotny i możliwy do zastosowania poza początkową grupą docelową oraz w całym środowisku kształcenia i szkolenia, w którym świadczone są usługi poradnictwa. Tworzenie synergii pomiędzy specjalistami ds. edukacji i interesariuszami z różnych sektorów edukacji i szkoleń, w tym z VET, szkołami i służbami wspierającymi zatrudnienie jest celem, do którego dążą wszyscy partnerzy Career Compass. 

Career Compass został sfinansowany przy wsparciu programu Erasmus+. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2022 roku i trwa do października 2024 roku.

Materiały i działania szkoleniowe

Piętnaście lat temu nie istniało coś takiego jak umowa "zero godzin". Pracownicy wciąż mgliście wierzyli, że wykształcenie wyższe zapewni ci "dobrą pracę", a cyfryzacja siły roboczej wciąż brzmiała jak coś, co jest odległe o lata świetlne od rzeczywistości. To są zmiany, których możemy być świadkami w ciągu jednej dekady; a jest jeszcze tysiąc innych zmian, które moglibyśmy tu wymienić. Typowa kariera może obejmować 5 lub więcej dekad. To pokazuje, jak bardzo krajobraz zawodowy może się zmienić dla młodych ludzi w trakcie ich kariery i dlaczego ważne jest, aby wspierać ich w rozwijaniu umiejętności zarządzania własną karierą, aby mogli dostosować się do wszelkich zmian w karierze, które ich czekają.

Partnerzy projektu Career Compass zajmą się 3 obszarami strukturalnymi, które są kluczowe dla osiągnięcia pozytywnych wyników w edukacji i poradnictwie dla dorosłych. Obejmują one:

(1) umiejętności edukatorów dorosłych - dostosowany do potrzeb program szkoleń w zakresie rozwoju zawodowego zostanie zapewniony edukatorom dorosłych.

(2) projektowanie materiałów dydaktycznych - w raporcie opublikowanym przez Komisję Europejską w 2020 r. podkreślono potrzebę zapewnienia elastycznych, dostępnych zasobów cyfrowych w celu wspierania osób dorosłych w rozwijaniu ich umiejętności zarządzania karierą.

(3) promocja usług poradnictwa dla dorosłych - istnieje potrzeba stworzenia lokalnej synergii między podmiotami świadczącymi usługi w zakresie uczenia się przez całe życie i poradnictwa przez całe życie; konieczne są też dodatkowe powiązania ze światem pracy.

W odpowiedzi na te potrzeby partnerzy Kompasu Kariery opracują następujące rezultaty projektu:

(1) Pakiet 40 materiałów dotyczących zarządzania karierą, z których 32 dotyczą szkockich ram zarządzania karierą; oraz 8 materiałów wspierających młodych dorosłych w rozwijaniu ich odporności na zmieniający się krajobraz zawodowy.

(2) Program rozwoju zawodowego dla edukatorów dorosłych w celu zwiększenia ich kompetencji w zakresie poradnictwa.

(3) Zostanie opracowana internetowa platforma edukacyjna - zwana MOOC - która będzie zawierała innowacyjne zasoby programowe dla młodych dorosłych oraz dla osób zajmujących się edukacją dorosłych i poradnictwem.

(4) Aby promować wszystkie te materiały edukacyjne i stworzyć lokalną synergię pomiędzy edukacją dorosłych, edukacją zawodową, doradztwem i poradnictwem zawodowym oraz sektorem biznesu, wszyscy partnerzy zorganizują i poprowadzą Warsztaty Zarządzania Karierą w swoich społecznościach przed zakończeniem projektu.

Poznaj zespół

Zespół projektowy Career Compass składa się z ośmiu organizacji z Islandii, Cypru, Hiszpanii, Chorwacji, Czech, Irlandii, Polski i Portugalii, współpracujących ze sobą w celu osiągnięcia celów projektu i dostarczenia oczekiwanych rezultatów młodym dorosłym oraz osobom zajmującym się edukacją dorosłych i poradnictwem zawodowym w naszych regionach. W zespole projektowym istnieje dobra równowaga pomiędzy organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się edukacją i szkoleniami dla młodych dorosłych a firmami, które wdrożyły udane projekty w dziedzinie edukacji dorosłych i poradnictwa zawodowego.

IFESCOOP

Hiszpania

DANTE

Croatia

ALK

Republika Czeska

Nowości

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Newsletter 4

Contact Us

Dołącz do Career Compass

To get involved and support our project, please find, and follow us on Social Media 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. Project Number -2022-1-IS01-KA220-ADU-000087196

pl_PLPolish